Оснивачки акт привредних друштава

Аутор чланка
Уређујући питање доношења оснивачког акта и његових измена, законодавац је омогућио већу флексибилност друштва у односу на ситуације у којима се друштво може наћи у току свог постојања   Привредно друштво (у даљем тексту: друштво) јесте правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити. Овако је чланом 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) (у даљем тексту: Закон) дефинисан појам привредног друштва, a овај Закон је уређује правни положај привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај. Оснивање привредног друштва је логично први корак након формирања одлуке власника капитала да се бави привредном делатношћу у циљу стицања добити, односно профита. Имајући у виду да се оваква одлука доноси како би се остварио позитиван приход на инвестицију власника капитала, приликом оснивања привредног друштва мора се одредити и одговарајућа правна форма привредног друштва. Законом су предвиђене четири могуће правне форме, те се тако привредно друштво може основати као: ортачко друштво, командитно друштво, друштво с ограниченом одговорношћу, или акционарско друштво.   Одлука о правној форми друштва зависиће најпре од висине капитала којим се располаже у тренутку доношења одлуке о оснивању, затим броја лица која желе да оснују привредно друштво, дефинисања начина на који ће друга лица моћи да приступе друштву након оснивања, односно да ли ће промет удела, односно акција зависити од воље оснивача или ће се промет акцијама одвијати слободно на тржишту капитала, као и да ли је другим прописима за привредну делатност којом ће се друштво бавити прописана одређена правна форма привредног друштва. Друштво се може основати на одређено или неодређено време, при чему се сматра да је друштво основано на неодређено време ако оснивачким актом, односно статутом није другачије одређено. Свакако, Законом је остављена могућност да друштво које је основано на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In