Oсновни капитал привредних друштава и регистрација повећања основног капитала

Аутор чланка
Као новчана вредност уписаних улога чланова друштва, основни капитал друштва се повећава одлуком чланова друштва на начин и у поступку који су прописани законом и који се разликују зависно од правне форме привредног друштва   За разлику од Закона о привредним друштвима из 2004. године, који је основни капитал дефинисао као разлику између укупне имовине и обавеза друштва, нови Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр 36/2011, 99/2011, у даљем тексту: Закон), одредбом члана 44. ст. 3, основни (регистровани) капитал друштва дефинише као збир новчане вредности уписаних улога чланова друштва у друштво, који су регистровани у складу са законом о регистрацији. Висину основног капитала одређују чланови друштва прописивањем обавезе уноса/уплате улога, оснивачким актима, при оснивању, и касније, у току пословања друштва, одлуком о повећању капитала. Вредност основног капитала друштва је, свакако, вредност збира уписаних улога, а не унетих/уплаћених улога. Чланови друштва стичу удео у друштву, односно акције, на основу вредности уписаног улога, независно од чињенице да ли су уписани улог и уплатили/унели у друштво. Друштву су одговорни за извршење обавезе уноса/уплате улога и у обавези су да накнаде штету која му је проузрокована пропуштањем или кашњењем са извршењем те обавезе.   Последице преузимања обавезе на уплату, односно унос улога Оснивањем друштва и одређивањем вредности основног капитала, односно доношењем одлуке о повећању капитала, између друштва и члана, дакле, настаје дужничко-поверилачки однос на основу кога друштво (тек након регистрације оснивања, односно повећања капитала с обзиром на то да су обе регистрације конститутивног карактера), стиче право да потражује уплату/унос улога у уговореном или законском року, као и право на накнаду штете која му је проузрокована неуредним извршењем те обавезе. Такође, као једини законом прописан разлог због кога скупштина друштва може одлучити о искључењу члана регулисано је управо пропуштање члана да изврши своју обавезу уноса/уплате улога у прописаном року. Наиме, у том случају,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In