Остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања од јануара 2020. године

Аутор чланка
У „Службеном гласнику РСˮ број 96/2019 од 31. 12. 2019. године објављено је више решења које је донео директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ради спровођења Закона о пензијском и инвалидском осигурању у 2020. години. View Fullscreen 50 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања од јануара 2020. године У „Службеном гласнику РС” број 96/2019 од 31. 12. 2019. године објављено је више решења које је донео директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ради спровођења Закона о пензијском и инвалидском осигурању у 2020. години. Сагласно овим решењима, стичу се сле- дећа права из пензијско-инвалидског осигурања: 1. Усклађивање пензија и новчаних накнада за телесно оштећење и за помоћ и негу од 1. јануара 2020. године Сагласно иновираном члану 80. став 1. За- кона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – одлука УС и 86/19 – даље: Закон), пензија се, почев од пензије за месец јануар 2020. године, усклађује у процен- ту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине про- цента промене просечне зараде без пореза и доприноса (тзв. швајцарска формула). Сагласно овој методологији и подацима Републичког завода за статистику, директор Републичког фонда за пензијско и инвалид- ско осигурање решењем је утврдио да се: Редакција  пензије и  најнижи износ пензије усклађују – повећавају од 1. јануара 2020. године за 5,4%. По истом проценту (+ 5,4%) усклађују се – повећавају и друга примања из пензијско- -инвалидског осигурања која прате кретање пензија, а то су:  новчане накнаде за телесно оштећење и  новчане накнаде за помоћ и негу другог лица. 2. Основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти