Остваривање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

Аутор чланка
Предмет анализе у овом тексту је нови правилник који ближе регулише остваривање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета.   Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон) прописује право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. Истовремено, према одредбама чл. 96. Закона о раду, по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета од 365 дана, односно две године, један од родитеља има право да, када је детету неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, одсуствује са рада или да ради са половином радног времена најдуже до навршених пет година живота детета. Треба обратити пажњу на то да запосленом који се брине о детету припада: – у случају одсуства са рада – накнада зараде у складу са Законом, – у случају рада са половином радног времена – за часове рада зарада у складу са уговором о раду, а за часове одсуства накнада зараде у складу са Законом. Према члану 38. став 2. Закона, министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година, коме је потребна посебна нега, а сагласно чл. 96. став 5. Закона о раду, услове, поступак и начин остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета ближе уређује министар надлежан за друштвену бригу о деци. На основу ових законских овлашћења министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета, који






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In