Осврт на измене и допуне важећих прописа којима се прописује обавеза власника, односно корисника возила да у року од 8 дана да тачне и потпуне податке о идентитету лица које је управљало возилом под претњом прекршајне казне

Аутор чланка
Предмет ове анализе су измене и допуне одредбе члана 247. Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС” бр. 23/2019), као и измене и допуне казнених одредби у одлукама града Београда: Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, које су објављене у „Службеном листу Града Београда” бр. 26/2019 од 16. 5. 2019. године, а ступиле су на снагу 24. 5. 2019. године.   Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 23/2019 од 29. 3. 2019. године, ступио на снагу 30. 3. 2019. године) извршене су измене и допуне одредби члана 247. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 87/2018 – даље: ЗОБС). Измењена је одредба става 1. члана 247. ЗОБС-а, која је пре измене гласила: Власник, односно корисник возила обавезан је да, на захтев полицијског службеника, да потпуне тачне податке о идентитету лица, на основу којих се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време”, а након става 3. додат је нови став 4, тако да пречишћени текст одредби члана 247. ЗОБС-а гласи: „Власник, односно корисник возила обавезан је да у року од осам дана да потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено управљање возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време. Физичко лице, власник, односно корисник возила не сме дати возило на управљање лицу које је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци или је у толикој мери уморно, болесно или је у таквом психофизичком стању да није способно да безбедно управља возилом или нема возачку дозволу одговарајуће категорије.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти