Осврт на Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

Аутор чланка
Изменама Закона тежи се унапређењу система локалне самоуправе, омогућавању боље међуопштинске сарадње и унапређењу механизма непосредног учешћа грађана у обављању послова локалне самоуправе, а такође и обезбеђењу учешћа јавности у припреми нацрта прописа органа локалне самоуправе. 1. Који су разлози за доношење измене и допуна Закона о локалној самоуправи Разлози за доношење Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број 47/2018) налазе се у потреби да се ускладе одредбе овог закона са законима који уређују поједина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе, и то са: Законом о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 и 43/13 – одлука УС), Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, број 18/10), Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), Законом о одбрани („Сл. гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09 – др. закон), Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), Законом о уређењу судова („Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон и 101/11), Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 119/12), Законом о регионалном развоју („Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10), Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, број 111/09) и Законом о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС”, број 25/13). Овим законом проширен је круг питања која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In