Осврт на значај упозорења пре отказа уговора о раду

Аутор чланка
Да би поступак пре престанка радног односа био законит, потребно је да послодавац запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду, односно да га писано обавести у вези са недостацима у раду.   Упозорење пред отказ уговора о раду регулисано је одредбама члана 180. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон). Послодавац је, сходно одредбама наведеног члана, дужан да пре отказа писмено упозори запосленог на постојање разлога за отказ, као и да наведе основ, чињенице и доказе који указују на то да је учињена повреда радне обавезе, односно да се није поштовала радна дисциплина или је понашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца, односно да постоје разлози који се односе на његову радну способност. У упозорењу се обавезно оставља рок од најмање осам дана од дана достављања истог, у ком се запослени изјашњава на наводе из упозорења. Новином од 25. 12. 2017. године уређено је достављање упозорења на исти начин као што се доставља сам акт о отказу уговора о раду. Обавеза послодавца да синдикату достави предметно упозорење на изјашњавање више не постоји, али је запосленом остављена могућност да уз своје изјашњење приложи и мишљење синдиката чији је члан, при чему послодавац има дужност да достављено мишљење размотри. Закон је оставио послодавцима могућност да, ако постоје олакшавајуће околности или ако је природа повреде радне обавезе, односно радне дисциплине таква да то није довољан разлог за отказ, обавести запосленог да ће му отказати уговор о раду ако у наредном року од шест месеци понови исту повреду радне обавезе или не поштује радну дисциплину, када га неће поново упозоравати (једна од утврђених мера, поред привременог удаљења и новчаног кажњавања). Као олакшавајућа околност може да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти