Отказ од стране послодавца

Аутор чланка
Разлози за престанак радног односа запосленом по вољи послодавца таксативно су набројани у закону, па се општим актима (колективним уговором и правилником о раду), као и уговором о раду, не могу утврђивати нити додавати други основи за овакав престанак радног односа     Право запосленог на заштиту у случају престанка радног односа јесте конституционо право које се остварује у складу са законом.   Уставом Републике Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 98/2006) у члану 194. ст. 4. прописано је да су општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. У члану 1. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују овим законом и посебним законом, у складу с ратификованим међународним конвенцијама. Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, односно уговором о раду – само када је то овим законом одређено. Ова одредба упућује на материјално право које се примењује у случају уређивања односа запосленог и послодавца, односно разрешење тог односа ако је постао споран. Када су, међутим, у питању основи за престанак радног односа они се утврђују само законом. Дакле, општим актима (колективним уговором и правилником о раду), као и уговором о раду не могу се утврдити други основи за престанак радног односа, осим оних који су изричито предвиђени законом. У прилог овој тврдњи говори и судска пракса: „Разлози престанка радног односа по вољи послодавца таксативно су набројани и не могу се додавати нови, који законом нису предвиђени. Због тога евентуална повреда неке друге одредбе закона не може представљати разлог за отказ уговора о раду јер законом није предвиђена.ˮ (Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 2. 175/2013 од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In