Отпремнина кроз радноправну регулативу и одређене недоумице из праксе

Аутор чланка
Отпремнина је један од најпрепознатљивијих института радног права. Иако уобичајена у пракси, поводом ње се неретко јављају дилеме, које су управо и тема овог текста.   Отпремнина се начелно јавља у три облика: 1. отпремнина приликом одласка у пензију; 2. отпремнина у случају вишка запослених; 3. стимулативна отпремнина. На почетку ће бити речи о овим типовима отпремнине и то у општем радном законодавству, а затим и о специфично нормираним отпремнинама у јавном сектору, посебним колективним уговорима, итд. Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017) у члану 119. став 1. тачка 1) прописује да је послодавац дужан да, у складу са општим актом, запосленом исплати отпремнину при одласку у пензију најмање у висини две просечне зараде. Шта се сматра просечном зарадом, дефинисано је у ставу 3. истог члана – просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику. Законодавац по обичају прописује да се исплата ове отпремнине исплаћује у складу са општим актом, па је стога неопходно да својим правилником о раду или колективним уговором подробније регулише ово право (рок за исплату, евентуално виши износ отпремнине и друге елементе). Ако послодавац то није учинио, исплата се врши у складу са постојећом и цитираном законском одредбом. Често се поставља питање и на коју врсту пензије се мисли. Одговор, између осталог, даје и Пресуда Окружног суда у Ваљеву, Гж. 1 бр. 197/05 од 6. 4. 2005. године, у чијем се образложењу наводи следеће: „По налажењу Окружног суда, без утицаја на право тужиоца на отпремнину је чињеница да је тужени отишао у породичну пензију, јер закон, а ни колективни уговор, право на отпремнину не условљава врстом пензије у коју запослени одлази (да ли се ради о личној, породичној или инвалидској пензији).” Значи да право запосленог на отпремнину није условљено врстом пензије коју запослени почиње да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти