Оверавање уговора о промету непокретности – спорна питања у пракси

Аутор чланка
Издвојили смо десет питања која се у пракси често јављају као спорна, са циљем да кроз одговор на њих разјаснимо неке од честих недоумица које се јављају при прометовању непокретности.   Увођењем службе јавног бележништва у правни систем Републике Србије дошло је до битних промена у спровођењу многих правних послова, који су се пре тога углавном спроводили пред судом. Промена која је вероватно најочигледнија јесте промена у начину овере уговора којима се прометују непокретности. И поред тога што је оверавање уговора о промету непокретности прешло из надлежности судова на јавне бележнике још 2014. године, у пракси се и даље јављају бројне недоумице у вези са овим правним пословима и то како у вези са једноставним питањима попут одређивања надлежног јавног бележника, тако и у вези са неким компликованијим правним питањима. 1. КАКО ОДРЕДИТИ КОЈИ ЈЕ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НАДЛЕЖАН ЗА ОВЕРУ УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ? Одредбама члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. гласник РС”, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) прописано је да се уговор о промету непокретности закључује у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе. За посао из става 1. овог члана искључиво је надлежан јавни бележник на чијем се подручју налази непокретност која је предмет уговора. Ако се непокретности које су предмет уговора налазе на подручју више јавних бележника, надлежан је сваки од тих јавних бележника. Уговор који није закључен на начин из ст. од 1. до 3. овог члана, не производи правно дејство. Одредбама члана 17. став 1. Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) прописано је да службено подручје јавног бележника обухвата подручје основног суда на којем се налази службено седиште јавног бележника. Из наведеног произлази да је за потврђивање (солемнизацију) уговора којим се преноси право својине на непокретности потребно утврдити на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In