Парнице из наследног права

Аутор чланка
У тексту који следи говоримо о парницама које потичу из наследног права, кроз навођење карактеристичних судских одлука и анализу бројних ситуација које се могу јавити у пракси   Наследно право уређује прелазак имовинских и других права са оставиоца у тренутку његове смрти на његове наследнике. Да би дошло до наслеђивања морају постојати оставилац, заоставштина, наследници и основ позивања на наслеђе.   Спора обично нема око постојања оставиоца. Утврђивање чињенице смрти обично је у домену других струка, осим у ситуацијама проглашења несталог лица за умрло, кад је за то надлежан суд. Моменат смрти је битан јер се према том тренутку утврђује шта чини састав заоставштине, круг наследника, као и друге околности битне за наслеђивање. У случају да се појави лице које је проглашено за умрло или сазнају околности које утичу на други начин на право на наслеђивање након правноснажног окончања оставинског поступка, заинтересована лица могу само у парничном постуку остваривати своја права сходно члану 131. Закона о ванпрарничном поступку (ЗВП). Евентуална заштита тих лица постоји кад је нестало лице било власник непокретности. Тада суд наређује забележбу поступка за укидање, односно измену решења о проглашењу несталог лица за умрло у земљишној или другој јавној књизи о евиденцији непокретности према члану 69. ЗВП-а. Заоставштина представља скуп права и обавеза оставиоца подобних за наслеђивање. То су стварна права – својина, службеност, залога, државина, облигациона права, ауторска права и др. У погледу ове претпоставке често настају спорови. Најчешће се поставља захтев за издвајање имовине која је стечена у току трајања брачне, ванбрачне или породичне заједнице. Уколико се ради о лицима која су позвана на наслеђе и уколико нема спора међу њима, то се лако решава. Потребно је водити рачуна о пореским обавезама код формулације таквог договора. У току оставинског поступка се наследници могу договарати како ће расподелити наслеђену имовину и шта ће конкретно из заоставштине


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In