Парнични поступак у привредним споровима – НОВО –

Аутор чланка
Специфичности ове врсте спорова, попут стварне и месне надлежности, заступника, доказних средстава, ревизије и рокова, представљају тему текста који следи. View Fullscreen Парнични поступак у привредним споровима Специфичности ове врсте спорова, попут стварне и месне надлежности, заступника, доказних средстава, ревизије и рокова, представљају тему текста који следи. СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ 79 ПРИВРЕ ДНО ПР АВО LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. З акон о парничном поступку у глави XXXIV, члановима 480–487. регулише по- ступак у привредним споровима. Одредбе ове главе примењују се у свим споровима у којима суде привредни судови у складу са законом којим се уређује стварна надлежност судова (привредни спор), ако за поједине спорове није прописана друга врста поступка. Стварна надлежност судова уређена је Законом о уређењу судова. Из наведеног произлази да се привредним споровима не сматрају само спорови између привредних субјеката, већ и: ■ спорови који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката; ■ спорови о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти, који настану између привредних субјеката, као и између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката; ■ спорови који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и спорови о при- мени прописа о приватизацији и хартијама од вредности; Владимир Саичић, дипл. правник ■ спорови о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и спорови у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; спорови о заштити фирме; спорови поводом уписа у судски регистар; спорови поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја, осим спорова за утврђење постојања заснивања и престанка радног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In