Планирање зарада и других примања у програмима пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа у 2015. години

Аутор чланка
Зараде запослених у јавним предузећима, друштвима капитала и њиховим зависним друштвима која обављају делатност од општег интереса планирају се Програмом пословања јавног предузећа и то у складу с политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору коју утврђује Влада РС. Иако је рок за достављање програма пословања истекао са 1. децембром, до тог дана ниједно јавно предузеће није имало свој програм пословања за 2015. годину   Jавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а оснива га Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Поред јавних предузећа, делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, као и друштво капитала и предузетник, у складу са законом којим се уређује њихов правни положај, када им надлежни орган повери обављање те делатности. У обављању делатности од општег интереса, друштва капитала и њихова зависна друштва имају исти положај као и јавно предузеће. Зараде запослених у јавним предузећима, друштвима капитала и њиховим зависним друштвима која обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: јавна предузећа), планирају се Програмом пословања јавног предузећа и то у складу с политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору коју утврђује Влада РС. Зараде и друга примања запослених у јавним предузећима у 2015. години планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима: 1) Фискална стратегија за 2014. годину с пројекцијама за 2015. и 2016. годину (Влада РС усвојила 1. 11. 2013. године); 2) Закон о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13); 3) Закон о буџету за 2014. годину („Сл. гласник РСˮ, бр 110/13 и 116/14); 4) Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РСˮ, бр. 119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14 – др. закон); 5) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In