Побијање одлука скупштине друштва

Аутор чланка
Закон о привредним друштвима детаљно прописује надлежност скупштине друштва и поступке око одржавања седница, а Кодекс корпоративног управљања подстиче да се и интерним актима друштва ближе уреди начин рада и нарочито одлучивања на седницама скупштине. Што су овлашћења, процедуре и поступак побијања одлука скупштине детаљније уређени, то се у већој мери смањује могућност грешака и злоупотреба у вршењу права

 

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/2011, 99/2011, у даљем тексту ЗПД), између осталог, уређује и заштиту оних права која обезбеђује. Заштита се остварује у судском поступку, а предмет тужбеног захтева може бити заштита имена, може се захтевати накнада штете, поништај правног посла, побијање споразумно утврђене вредности неновчаног улога, искључење члана друштва, престанак друштва и др. У одређеним ситуацијама, кроз прописивање кривичне одговорности, одговорности за привредне преступе и прекршаје – штити се и јавни интерес.

 

Побијање одлука скупштине друштва умногоме се разликује и специфично је према својој последици – а то је поништење одлуке.

Привредни субјекти постоје у циљу обављања одређене делатности, а то подразумева поштовање права и испуњавање обавеза, као и савесно и поштено пословање и управљање. Уколико се такав поредак наруши, односно уколико неко од учесника злоупотребљава своја права или избегава обавезе или, пак, не поштује прописане процедуре, потребно је поново успоставити нарушену равнотежу.

Циљ одредаба о побијању одлука друштва огледа се у заштити одређених права и поступања. Опредељењем законодавца да (под одређеним условима) пропише поништај одлука скупштине смањује се могућност неостваривања права, заштита права се остварује ефикасније и једноставније, а самим својим постојањем ове одредбе стоје и као претња повреди права. Прописујући право на тужбу за побијање одлуке акционару/члану који није присуствовао седници скупштине уколико није примио обавештење о промењеном дневном реду (којом приликом се могу побијати само одлуке донете (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме