Побијање одлука скупштине друштва

Аутор чланка
Закон о привредним друштвима детаљно прописује надлежност скупштине друштва и поступке око одржавања седница, а Кодекс корпоративног управљања подстиче да се и интерним актима друштва ближе уреди начин рада и нарочито одлучивања на седницама скупштине. Што су овлашћења, процедуре и поступак побијања одлука скупштине детаљније уређени, то се у већој мери смањује могућност грешака и злоупотреба у вршењу права   Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/2011, 99/2011, у даљем тексту ЗПД), између осталог, уређује и заштиту оних права која обезбеђује. Заштита се остварује у судском поступку, а предмет тужбеног захтева може бити заштита имена, може се захтевати накнада штете, поништај правног посла, побијање споразумно утврђене вредности неновчаног улога, искључење члана друштва, престанак друштва и др. У одређеним ситуацијама, кроз прописивање кривичне одговорности, одговорности за привредне преступе и прекршаје – штити се и јавни интерес.   Побијање одлука скупштине друштва умногоме се разликује и специфично је према својој последици – а то је поништење одлуке. Привредни субјекти постоје у циљу обављања одређене делатности, а то подразумева поштовање права и испуњавање обавеза, као и савесно и поштено пословање и управљање. Уколико се такав поредак наруши, односно уколико неко од учесника злоупотребљава своја права или избегава обавезе или, пак, не поштује прописане процедуре, потребно је поново успоставити нарушену равнотежу. Циљ одредаба о побијању одлука друштва огледа се у заштити одређених права и поступања. Опредељењем законодавца да (под одређеним условима) пропише поништај одлука скупштине смањује се могућност неостваривања права, заштита права се остварује ефикасније и једноставније, а самим својим постојањем ове одредбе стоје и као претња повреди права. Прописујући право на тужбу за побијање одлуке акционару/члану који није присуствовао седници скупштине уколико није примио обавештење о промењеном дневном реду (којом приликом се могу побијати само одлуке донете по тим тачкама дневног реда), тзв. недовољна обавештеност – штити се право на обавештавање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In