Побијање одлука скупштине привредног друштва

Аутор чланка
Услед нејасних норми и постојања правних празнина, приликом примене одредаба Закона о привредним друштвима које регулишу институт побијања одлука скупштине, као органа привредног друштва, појављују се спорна питања у судској пракси. Због комплексности материје и отворених бројних дилема са становишта законске регулативе постоји потреба да се ова питања анализирају у односу на аспект спорног правног тумачења у судској пракси   Према ранијем схватању, одлуке колективних органа привредног друштва (скупштине и управног одбора) су представљале нормативне акте. Међутим, према новијем схватању, одлуке колективних органа привредног друштва су вишестрани посебни правни послови са елементом нормативности којима акционари, чланови друштва изражавају вољу привредног друштва и тако регулишу своје правне односе у њему. Не ради се, међутим, о уговорном правном послу јер за његово доношење није потребно једногласје. Та посебна правна природа одлука колективних органа привредног друштва понекад искључује или делимично ограничава примену општих правила о ништавости и рушљивости правних послова.   Ништаве и побојне одлуке скупштине Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон 5/12) регулише институт побијања који је по својој правној природи близак институту релативне ништавости из члана 111. Закона о облигационим односима. Одлуке скупштине привредног друштва су побојне уколико садрже недостатке који претпостављају да оне нису донете на начин прописан законом, оснивачки актом или статутом или ако су супротне закону или статуту. Ништаве одлуке скупштине привредног друштва су противне самом закону и не производе правно дејство, а њихова ништавост наступа од момента доношења oдлуке на седници привредног друштва.   Закон о привредним друштвима не садржи посебна правила о разлозима ништавости одлука скупштине привредног друштва због чега се одредбе Закона о облигационим односима, те општа правила уговорног права примењују и на институт ништавости одлука органа привредног друштва.   Закон о привредним друштвима изричито регулише ништавост појединих одлука скупштине привредног друштва, наводећи да је ништава: –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In