Појам и положај заложног повериоца – део први

Аутор чланка
У овом дводелном тексту, који ћемо објавити у овом и наредном броју нашег часописа, кроз сасвим прецизна питања и концизне одговоре, разматрамо појам и положај заложног повериоца у стечају     #1 Којим законом је уведен појам заложног повериоца у стечају? Појам заложног повериоца у стечају уводи Закон о изменама и допунама Закона о стечају („Сл. гласник РСˮ, бр. 83/14), који је почео да се примењује 13. 8. 2014. године (са изузетком одредаба члана 10. које се примењују од 1. 10. 2014. године и члана 1. ст. 1. које се примењују од 1. 1. 2015. године). Заложни поверилац се, дакле, појавио у стечајном праву као законски термин од 13. 8. 2014. године када је и почела примена Закона о стечају са наведеним изменама и допунама. Пракса привредних судова, међутим, значајно раније уочила је потребу разликовања поверилаца који имају одређена заложна права на стварима које су у стечајној маси, односно у својини стечајног дужника, па је суштински кроз праксу Привредног апелационог суда и свих привредних судова појам заложног повериоца уведен и раније.   #2 Ко је заложни поверилац? Појам заложног повериоца наводи се у одредбама члана 49. Закона о стечају, у ст. 5, 6. и 7. којима се заложни повериоци дефинишу као повериоци који имају заложно право на стварима и правима стечајног дужника о којима се воде јавне књиге или регистри, а немају новчано потраживање према стечајном дужнику које је тим заложним правом обезбеђено. У дефиницији заложних поверилаца посебно је наглашено да они немају новчано потраживање према стечајном дужнику које је тим заложним правом обезбеђено, што значи да је стечајни дужник заправо био треће лице које је дозволило да се на његовој имовини упишу заложна права ради обезбеђења извршења обавеза које нису његове обавезе – дуговања, већ обавезе трећег лица. Заложни поверилац и заложни дужник нису у тој ситуацији били у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In