Положај оштећеног у кривичном поступку

Аутор чланка
Важећи Законик о кривичном поступку конкретизује права оштећеног у члану 50, у којем набраја 11 његових права. Анализирајући положај оштећеног у кривичном поступку, у овом тексту осврнућемо се на нека од тих права     Закоником о кривичном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), као и претходним процесним законом, доста је широко постављен појам оштећеног у кривичном поступку. Оштећени је, наиме, сходно одредби члана 2. ст. 1. тач. 11) Законика о кривичном поступку (у даљем тексту ЗКП), свако лице чије је лично или имовинско право повређено или угрожено кривичним делом. То значи да оштећени може бити физичко или правно лице, а такође да теоретски код сваког кривичног дела може постојати оштећено лице. Наиме, неспорно је да оштећени постоји код неких кривичних дела – примера ради, кривична дела против живота и тела, или против имовине, не могу ни постојати без оштећеног, али оштећени се могу појавити и код кривичних дела која нису уперена против добара појединаца – на пример, код кривичних дела против правног саобраћаја. Ово је веома значајно, нарочито кад се постави питање ко има право да преузме кривично гоњење или да изјави приговор против одлуке тужиоца.   Најшири правни оквир положаја оштећеног у кривичном поступку дају Устав РС и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године, који прокламују право на правично суђење. Важећи ЗКП конкретизује права оштећеног у члану 50, у којем набраја 11 права оштећеног – право на подношење имовинскоправног захтева, право да предлаже доказе у поступку, право да ангажује пуномоћника адвоката, право да разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ, право да буде обавештен о одбацивању кривичне пријаве од стране јавнoг тужиоца, односно о одустанку од гоњења, право да поднесе приговор на одлуку тужиоца да одбаци кривичну пријаву или одустане од гоњења, право да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In