Помагање као облик саучесништва у судској пракси

Аутор чланка
Помагање као облик саучесништва, које је регулисано у члану 35. Кривичног законика, аутор је разматрао је кроз бројне примере из судске праксе.  Позитивно српско кривично законодавство јасно је разграничило да кривично дело може бити извршено од стране једног лица, али такође је могуће да у извршењу једног кривичног дела учествује више лица која имају различите улоге. Саучесништво представља учешће више лица у извршењу једног или више кривичних дела. Такође, више лица која имају различите улоге, при извршењу кривичног дела могу бити: извршиоци, подстрекачи или помагачи. Радња помагања се везује за радњу извршења, а то значи да без извршиоца нема помагача, као ни подстрекача. Помагање је облик саучесништва у ужем смислу. Као облик саучесништва, исто дели објективну и субјективну везу између саучесника. Под објективном везом подразумева се предузимање реалних и објективних радњи извршења кривичних дела, тако да све то доприноси извршењу кривичног дела. Под субјективном везом подразумева се постојање свести код саучесника да предузимају радње извршења као своју заједничку делатност и да се међусобно познају, али само у степену обима предузимања радњи сваког од њих. Помагање је, као облик саучесништва, предвиђено у Глави III, под називом „Кривично дело”, и то у чл. 35. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16). Важно је указати на то да садашњи пречишћени текст Кривичног законика обухвата и донети Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Сл. гласник РС” 94/16), који се примењује од 1. јуна 2017. године. Садржина чл. 35. КЗ-а обухвата појам помагања (став 1), као и врсте – облике помагања (став 2). Члан 35. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко другом са умишљајем помогне у извршењу кривичног дела, казниће се казном прописаном за то кривично дело или ублаженом казном.” Члан 35. ст. 2. КЗ-а гласи: „Као помагање у извршењу кривичног дела сматра се нарочито: давање савета


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти