Померен рок за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва у 2020. години

Аутор чланка
Нови рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва износи деведесет дана од дана престанка ванредног стања. View Fullscreen 77 ПРИВРЕДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Померен рок за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва у 2020. години Нови рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва износи деведесет дана од дана престанка ванредног стања. Редакција Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консо- лидованих финансијских извештаја привред- них друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед боле- сти COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 објављена је у „Службеном гласнику РС” бр. 57/2020 од 16. 4. 2020. године, када је и ступила на снагу. Њом се утврђује померање рокова за време ванредног стања, и то рокова за: ■■ одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва, ■■ достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друшта- ва, задруга, других правних лица и предузет- ника за 2019. годину, ■■ подношење пријава за порез на добит прав- них лица и пореза на приход од самосталне делатности, као и ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ 78 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНО ПРАВО ■■ важење лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности не- покретности. Чланом 2. ове уредбе помера се рок за одр- жавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19 – даље: Закон), и то на рок од деведесет дана од дана престанка ванредног стања. Рок из члана 364. Закона односи се на сази- вање редовне седнице акционарског друштва, али и на одржавање редовне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти