Поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта

Аутор чланка
Ауторка у овом тексту обрађује веома актуелну тему која се појавила у пракси Управног суда. Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/2003, 34/2006 и 39/2009 – одлука УС), у одредби члана 86. став 7. предвиђено је да ће се, на захтев ранијег сопственика, односно његовог законског наследника, поништити правоснажно решење о изузимању градског грађевинског земљишта из његовог поседа, ако корисник градског грађевинског земљишта исто не приведе намени за коју је земљиште изузето у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. Иако наизглед јасна, ова одредба Закона у примени је изазвала много дилема код органа управе, које су се одразиле и на поступање Управног суда, који је при истом чињеничном и правном стању доносио различите одлуке. То је био и повод да Управни суд, у циљу уједначавања судске праксе и спречавања настанка повреде уставом гарантованог права странака на правично суђење, заузме одговарајући правни став по овом питању. Наиме, у предмету Управног суда У 3942/16 тужба је уважена и поништено је решење Министарства финансија којим је одбијена жалба изјављена против решења Одељења за имовинскоправне и стамбене послове Градске општине Звездара, којим је поништено правоснажно решење истог одељења, којим су изузете уз накнаду из поседа земљишно-књижних корисника одређене катастарске парцеле и то у делу који обухвата новоформиране катастарске парцеле у истој катастарској општини. У пресуди Управног суда У 11544/15 одбијена је тужба која је изјављена против решења другостепеног органа којим је одбијена жалба изјављена против решења Одељења за имовинскоправне и стамбене послове Градске општине Звездара, којим је делимично поништено правоснажно решење Општине Звездара – истог одељења, којим је изузето уз накнаду из поседа земљишно-књижних корисника неизграђено грађевинско земљиште и то у делу који се односи на новоформирану катастарску парцелу насталу деобом друге катастарске парцеле. У образложењу пресуде У 3942/16, којом је тужба уважена, наведено је следеће:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти