Пoрoдични oднoси зaштићeни дoмaћим зaкoнoдaвствoм и члaнoм 6. стaв 1. и чл. 8. Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →