Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе – преглед најважнијих измена

Аутор чланка
Изменама у Посебном колективном уговору за државне органе („Сл. гласник РС”, бр. 25/2015, 50/2015 и 20/2018 – у даљем тексту: ПКУ) повећана су одређена материјална права запослених на које се овај ПКУ односи, али су извршена и одређена прилагођавања прописима који уређују радни однос државних службеника и намештеника.   Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију Републике Србије – Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије и Синдикат организација правосудних органа Србије (у даљем тексту: учесници) – закључили су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 20/2018, а ступа на снагу 24. 3. 2018. године. Треба подсетити да, у смислу овог ПКУ-а: – „запослени” су државни службеници и намештеници који су у радном односу код послодавца, а – „послодавац” државних службеника и намештеника јесте Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа (у даљем тексту: руководилац).   У ПКУ-у извршене су следеће допуне: Додавањем нових чл. 12а и 12б појашњава се коришћења годишњих одмора у државним органима. Према тим новим одредбама, време коришћења годишњег одмора утврђује се планом коришћења годишњег одмора који доноси руководилац органа најкасније до краја априла календарске године, након претходно прибављеног мишљења руководилаца унутрашњих организационих јединица државног органа, водећи рачуна о писаном захтеву запосленог. План коришћења годишњег одмора садржи: – име и презиме запосленог, – радно место, – трајање годишњег одмора, – време коришћења годишњег одмора и – име запосленог који мења запосленог за време коришћења годишњег одмора. На основу плана коришћења годишњег одмора доноси се решење за сваког запосленог којим се утврђује укупно трајање годишњег одмора према мерилима из члана 12. ПКУ-а и време коришћења годишњег одмора. Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора, ако то захтевају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти