Поступак регистрације стамбене заједнице, правила управљања и финансијског пословања зградом

Аутор чланка
Аутор овом приликом одговара на конкретна питања која су важна како за поступак регистрације стамбене заједнице, тако и за управљање и финансијско пословање зграде. Које су обавезе власника посебног дела у случају да свој посебни део изда у закуп? У складу са чланом 41. Закона о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Закон) власник посебног дела је дужан да управнику стамбене заједнице достави податке о закупцу (у року од 30 дана од дана закључивања уговора о закупу), као и да обавести управника зграде да ли ће закупац уместо њега учествовати у раду скупштине стамбене заједнице и трошковима одржавања и управљања зградом. Обавеза пријављивања закупца управнику стамбене заједнице служи како би управник знао кога да обавести у случају настанка кварова (посебно хитних интервенција) или услед извођења одређених радова на одржавању и других оперативних разлога. Ко има право пречег преноса и шта оно подразумева? Власник посебног дела зграде има право преноса својине (право пречег преноса), односно располагања заједничким делом зграде ради припајања, претварања, доградње или надзиђивања, тако што ће му се првом понудити пренос права својине, у складу са чланом 12. у вези са чланом 9. Закона. Понуда се доставља свим власницима посебних делова истовремено. Власник посебног дела зграде остварује право пречег преноса ако у прописаном року од пријема понуде (15 дана) писано обавести скупштину стамбене заједнице да ли ће искористити ово своје право. Пренос права својине врши се на основу уговора између стамбене заједнице и лица које је добило право располагања заједничким делом. У складу са Законом о основама својинскоправних односа и чланом 18, у случајевима и под условима одређеним законом може постојати право заједничке својине. Заједничка својина је својина више лица на неподељеној ствари када су њихови удели одредиви, али нису унапред одређени. Да ли се стамбене и стамбено-пословне зграде разликују у погледу управљања? У зградама које се састоје


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In