Поступак утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба у основним и средњим школама

Аутор чланка
У наредном тексту ће бити речи о критеријумима и поступку за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, као и о правима запослених, а све према Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.   Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС, даље: Закон), одредбама чланa 131, став 1. и 2, прописује да запослени који је у установи у радном односу на неодређено време а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање. Наведена листа се утврђује до 15. августа за сваку наредну школску годину у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, број 21/2015 – даље: Колективни уговор) одредбама члана 5. уређује поступак стављања запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години, као и у претходном периоду, и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, на листу са које се врши преузимање. Поступак за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, као и њихова права у основним и средњим школама уређују се одредбама Колективног уговора, чл. 34– 40. Наведени поступак спроводи се после завршетка наставне године како би се благовремено, односно до 15. августа текуће школске године, утврдили запослени за чијим радом је престала потреба у наредној школској години и листа доставила надлежној школској управи. Посебно указујемо да одредбе члана 131. став 1. Закона, којима је прописано да право на преузимање стављањем на листу са које се врши преузимање, остварује


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти