Поступак за остваривање права запослених у Фонду солидарности

Аутор чланка
Сагласно одредбама Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон) основан је Фонд солидарности, чија је делатност да обезбеђује и исплаћује неисплаћена потраживања запослених код послодаваца над којим је отворен стечајни поступак. Наиме, према члану 124. Закона о раду, право на исплату неисплаћених потраживања код послодавца над којим је отворен стечајни поступак (даље: потраживање), у складу са овим законом, има запослени: – коме су потраживања утврђена у складу са законом којим се уређује стечајни поступак и – који испуњава услове за остваривање права у складу са Законом о раду, уз услов да потраживања запослених нису исплаћена у складу са законом којим се уређује стечајни поступак. Изузетно, право на исплату својих неисплаћених потраживања нема запослени ако је донето решење о потврђивању усвајања плана реорганизације послодавца над којим је отворен стечај, у складу са Законом.   Потраживања која се намирују преко Фонда солидарности   Потраживања запослених која остану неисплаћена после раскида радног односа намирују се из или стечајне масе или по одредбама Закона о раду из Фонда солидарности. Пракса је показала да се запослени код оваквих послодаваца најчешће намирују по одредбама Закона о раду јер у стечајној маси обично нема довољно за њихова потраживања. Отуда је опредељење, а свакако и социјална и заштитна улога Закона о раду да запослени остварују право на исплату неисплаћених потраживања ових послодавца применом одредби Закона о раду – преко Фонда солидарности. Која су то потраживања и у ком обиму могу да се реализују – таксативно је прописано одредбом члана 125. став 1. т. од 1) до 4) и члана 126. Закона о раду. Ради се о исплатама: 1) зарада и накнада зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању, које је био дужан да исплати послодавац, у складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, при чему се оне исплаћују у висини


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти