Поступци у Агенцији за привредне регистре и нови Закон о општем управном поступку

Аутор чланка
У овом тексту аутор пише о утицају новог Закона о општем управном поступку на поступке у Агенцији за привредне регистре.   Од 1. јуна 2017. године примењује се нови Закон о општем управном поступку, објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 18/2016. Овај закон дужни су да примењују државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (заједничко означење у закону: органи) када поступају у управним стварима. Агенцији за привредне регистре поверена су јавна овлашћења (Закон о јавним агенцијама, Закон о Агенцији за привредне регистре). ОДНОС ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ Закон о општем управном поступку (у даљем тексту: ЗУП) примењује се на поступање у СВИМ управним стварима (члан 3). У Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) у поступку регистрације, евидентирања и објављивања података и докумената који су, у складу са посебним законом, предмет регистрације, евиденције и објављивања у регистрима и евиденцијама које води АПР, као и у другим питањима од значаја за регистрацију, евиденцију и објављивање, примењује се Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, што по слову ЗУП-а представља посебан управни поступак на који се односи став 2. наведеног члана 3. ЗУП-а: Поједина питања управног поступка могу посебним законом да се уреде само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним овим законом и не смањује ниво заштите права и правних интереса странака, зајемчених овим законом. Сам Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре упућује на ЗУП у недостатку одредаба односно уређује сходну примену закона у члану 4: На питања која се односе на поступак регистрације и евидентирања, а која овим законом нису посебно уређена, примењује се закон


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In