Повећање плата у јавном сектору – од плате за новембар 2019. године

Аутор чланка
Вишак новца у буџету биће расподељен, између осталог, и за повећање плата у јавном сектору, што је омогућено усвајањем измена и допуна Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о буџетском систему (објављени у „Сл. гласнику РС” бр. 72/2019 од 7. 10. 2019. године).   Према новим одредбама у члану 27е Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − исправка, 108/13, 142/14, 68/15 − др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), почев од плате за новембар 2019. године, повећаће се плате корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, и то: 1) Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране − за 9%; 2) Уставног суда − за 9%; 3) судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција − за 9%; 4) високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда − за 9%; 5) истраживача (осим истраживача у научноистраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научноистраживачкој делатности − за 10%; 6) установа културе − за 10%; 7) предшколских установа − за 9%; 8) установа социјалне заштите (осим здравствених радника) − за 9%; 9) осталих корисника средстава буџета Републике Србије − за 8%; 10) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из т. 6)−8) − за 8%; 11) организација обавезног социјалног осигурања, осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника − за 8%; 12) здравствених установа, осим војноздравствених установа, и то (укључујући здравствене раднике запослене у установама социјалне заштите): – доктору медицине, доктору стоматологије / доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације − медицинском биохемичару, са завршеним интегрисаним академским студијима здравствене струке − за 10%, – медицинској сестри, здравственом техничару, односно другом лицу са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке − за 15%, – осталим запосленим (немедицинском особљу)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти