Повезивање привремене спречености за рад – боловања

Аутор чланка
Боловање запосленог може се „отварати” по разним основама, али исто тако и продужавати односно настављати по истим или различитим основама, при чему говоримо о тзв. повезивању боловања. Према члану 74. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005… и 106/2015 – у даљем тексту: Закон), запослени остварује право на одсуство са рада због привремене спречености за рад (у даљем тексту: боловање) ако је његово здравствено стање, односно стање члана његове уже породице такво да је он спречен за рад, и то ако је: 1) привремено спречен за рад услед болести или повреде ван рада; 2) привремено спречен за рад услед професионалне болести или повреде на раду; 3) привремено спречен за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће; 4) привремено спречен за рад због прописане мере обавезне изолације као клицоноши или због појаве заразних болести у његовој околини; 5) привремено спречен за рад због неге болесног члана уже породице, под условима утврђеним Законом; 6) привремено спречен за рад због добровољног давања органа и ткива, изузев добровољног давања крви; 7) привремено спречен за рад јер је одређен за пратиоца болесног осигураног лица упућеног на лечење или лекарски преглед у друго место, односно док борави као пратилац у стационарној здравственој установи, у складу са општим актом Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд). У вези са свим наведеним разлозима за остваривање одсуства са рада, дужину боловања оцењује стручно-медицински орган Републичког фонда, односно матичне филијале на основу медицинско-доктринарних стандарда за утврђивање привремене спречености за рад. Боловање запосленог наступа оног дана када изабрани лекар установи да запослени није способан за обављање свог рада због болести или повреде, односно оног дана када изабрани лекар установи потребу за негу члана уже породице осигураника или када установи други прописани разлог за боловање запосленог. Изузетно, изабрани лекар може да оцени боловање запосленог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In