Повраћај у пређашње стање у судској пракси

Аутор чланка
Повраћај у пређашње стање представља изузетак од правила да у парничном поступку одређена пропуштања странака воде до преклузије у погледу неких парничних радњи, на које оне пропуштањем процесних законских рокова губе право. Сходно томе, као и сваки изузетак у правном систему, и овај треба уско, односно рестриктивно тумачити Повраћај или враћање у пређашње стање је институт грађанског процесног права који омогућава странци да уколико мимо своје воље и из оправданих разлога пропусти неки од процесних рокова, не буде преклудирана у остварењу својих процесних права. Овај институт даје могућност странци да јој, на њен захтев, суд дозволи да накнадно предузме неку процесну радњу за коју је протекао рок, уколико се докаже да је до пропуштања дошло из разлога који се странци не могу приписати у немарност.   Враћање (повраћај) у пређашње стање може се дозволити само због пропуштања процесних рокова, а не и због пропуштања материјалноправних рокова. Осим тога, када је реч о тзв. судским роковима у којима се може тражити продужетак рока, странка није овлашћена да истовремено тражи и враћање у пређашње стање. Када суд дозволи враћање у пређашње стање, поступак се враћа у ону фазу у којој је био пре пропуштања и укидају се све спроведене радње, као и одлуке суда које су настале као директна последица пропуштања. Тако, на пример, ако суд нађе да је тужени из оправданих разлога пропустио да суду благовремено достави одговор на тужбу, донеће решење којим се дозвољава враћање и укида пресуда због пропуштања. Осим тога, уколико суд дозволи враћање, престаје и правноснажност одлуке против које је странка пропустила да уложи правни лек и странци почиње да тече нови законски рок за његово подношење. Законом о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 49/13 – Одлука УС, 74/13 – Одлука УС и 55/14), у члановима 109–114. прописано је да ако странка пропусти рочиште или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In