Повреда части и угледа и накнада штете

Аутор чланка
Тужбе којима се тражи накнада штете која је настала као последица повреде части и угледа нису ретке у судској пракси. Најчешће их подносе личности које су и иначе медијски експониране кроз своје професије или изложене оцени јавности, и то естрадне звезде и политичари, а понекад и професори, али има и случајева да тужбе подносе и друга лица. Прописи Устав Републике Србије у члану 23. наводи да је људско достојанство неприкосновено и да су сви дужни да га поштују и штите. Термин „достојанство” уобичајено се користи да означи част и углед једне особе. Закон о облигационим односима регулише ову врсту права на накнаду штете у члану 198. и предвиђа да ко другоме повреди част, као и ко износи или преноси неистините наводе о прошлости, знању, способности другог лица или о чему другоме, а зна или би морао знати да су неистинити, и тиме му проузрокује материјалну штету, дужан је да је накнади. Не одговара за проузроковану штету онај ко учини неистинито саопштење о другоме не знајући да је неистинито, ако је он или онај коме је саопштење учинио имао у томе озбиљног интереса. Уколико услед повреде части и угледа оштећени трпи душевне болове, суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и њихово трајање то оправдавају, досудити правичну новчану накнаду, независно од накнаде материјалне штете, као и у њеном одсуству. Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и о висини њене накнаде, суд води рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом (члан 200. ЗОО-а). У случају повреде права личности, суд може да, на трошак штетника, нареди објављивање пресуде односно исправке или да штетник повуче изјаву којом је повреда учињена, или нешто друго чиме


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In