Пракса у примени Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Аутор чланка
У овом тексту пажња је посвећена одређеним специфичностима које су уочене приликом примене наведеног закона током неколико претходних месеци, а пре свега оним специфичностима које се тичу учешћа странака у поступку уписа у Катастар непокретности.   Дана 8. 6. 2018. године ступио је на снагу Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018), док су одредбе овог закона које се односе на поступање јавних бележника као „обвезника доставе” почеле да се примењују од 1. 7. 2018. године. Ступањем на снагу овог закона престао је да важи велики број одредби Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење и 113/17 – др. закон). Као разлоге за усвајање овог закона законодавац је навео потребу да се повећа ефикасност и ажурност Катастра непокретности и потребу да се поједностави и убрза процедура уписа у исти, затим да се подношење захтева за упис у Катастар учини што комфорнијим за странке, без одласка у службу за Катастар непокретности – подношењем захтева путем е-шалтера, као и да се отклоне одређени недостаци који су уочени у примени Закона о државном премеру и катастру, прецизирањем појединих одредби и побољшањем постојећих законских решења. Повећање ефикасности Катастра законодавац је нашао у увођењу информационих технологија; затим у прописивању обавезе за судове, јавне бележнике, јавне извршитеље, органе јавне управе и друге органе и организације, који у оквиру своје законом утврђене надлежности доносе одлуке, односно састављају или потврђују исправе које представљају правни основ за упис у Катастар (обвезници доставе), да исте доставе Служби за катастар непокретности ради провођења промена у том катастру. Слично наведеном, постизање убрзања процедуре уписа у Катастар непокретности законодавац је решио прописивањем обавезе наведеним обвезницима доставе да у кратким роковима достављају Служби за катастар непокретности одлуке које доносе, односно исправе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти