Практична разматрања питања судске надлежности (други део)

Аутор чланка
Док су се у првом делу текста ауторке бавиле општим питањима надлежности, сукобом надлежности, месном и функционалном надлежношћу, као и питањима апсолутне надлежности и надлежности домаћих судова, други део текста су у целости посветиле стварној надлежности као најзначајнијој подврсти овог процесног института.    СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ   Стварна надлежност је право и обавеза суда одређене врсте да поступа у одређеној врсти спорова. Уколико у поступку суди и пресуду донесе стварно ненадлежан суд, то представља апсолутно битну повреду одредаба парничног поступка на коју суд који поступа по жалби пази по службеној дужности. Због тога суд у току целог поступка пази на своју стварну надлежност. То, наравно, не искључује могућност да суд о стварној надлежности одлучи и по приговору странке и да се у посебном решењу на које је дозвољена посебна жалба, изјасни у погледу стварне надлежности, било тако што ће приговор усвојити, било тако што ће га одбити. У случају када поступајући суд не може са сигурношћу да закључи да ли је стварно надлежан да суди и пресуду донесе, целисходно је да у посебном решењу одлучи о стварној надлежности како би чврсто засновао своју надлежност и избегао непотребно одуговлачење поступка, одлучујући о томе уз главну ствар. Стварна надлежност се дели између основних и виших судова, с једне стране, те између судова опште надлежности и привредних судова, с друге стране. Она је законом тако регулисана да зависи или од врсте спора или од висине предмета спора. Када се разграничење надлежности врши у погледу вредности предмета спора, норме налажу да се ова надлежност дели између основних и виших судова, па тако виши судови поступају у споровима у којима је дозвољена ревизија, односно где вредност предмета спора износи 40.000 евра или више, а основни судови суде у споровима у којима вредност предмета спора не прелази овај цензус. Суд који је стварно надлежан за главни захтев,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти