Практична разматрања питања судске надлежности – први део

Аутор чланка
Први део текста односи се на надлежност парничног суда, сукоб надлежности, надлежност домаћег суда у смислу Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, апсолутну надлежност и месну надлежност, са примерима из актуелне судске праксе. Други део текста који ће бити објављен у септембарском броју бавиће се проблематиком одређивања стварно надлежног суда, као и функционалном надлежношћу, такође са освртом на праксу судова.   Под надлежношћу суда се у најширем смислу речи подразумева делокруг послова одређеног суда, односно право и дужност судова да врше своју правосудну функцију. Такође, кроз норме о надлежности парничног суда врши се разграничење судске надлежности од надлежности управних и других органа државне власти, као и од права и дужности судова страних држава да врше судску власт. Суд који је надлежан да одлучује о предмету спора увек је надлежан да одлучује и о претходном питању прописаном чл. 12. Закона о парничном поступку. Веома је битно нагласити да надлежност представља процесну претпоставку јер суд у некој правној ствари може расправљати и донети мериторну одлуку једино ако је надлежан. Због тога у току целог поступка суд пази на своју надлежност, али ова дужност није подједнака за све врсте надлежности. Постоје следеће врсте надлежности о којима суд води рачуна било по службеној дужности, било по приговору странака, а то су: надлежност домаћег суда, апсолутна надлежност, стварна надлежност, месна надлежност и функционална надлежност. У том смислу суд у току целог поступка пази на своју апсолутну, стварну и функционалну надлежност, као и на надлежност домаћег суда, а на месну надлежност, осим ако се ради о искључивој месној надлежности, пази само по приговору туженог. Међутим, Закон ограничава временски и ову могућност оглашавања месно ненадлежним по приговору странке само до завршетка првог рочишта за главну расправу и упуштања у расправу, односно до завршетка припремног рочишта. По службеној дужности суд води рачуна о стварној ненадлежности,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти