Права нераспоређених службеника у јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Случајеви када се због одређених околности утврди да је службеник нераспоређен, при чему се примењују посебне одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, предмет су анализе у овом тексту.   Према одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 22/2016, 113/2017 и 95/2018 – даље: Закон) службеници су она запослена лица која професионално обављају стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезане опште правне послове, као и информатичке, материјално-финансијске, рачуноводствене и административне послове, а запослена су на извршилачким радним местима или на радним местима службеника на положају. При свом раду службеници морају да се придржавају начела која се заснивају на европским стандардима правног уређења службеничког система. Закон такође регулише права и дужности службеника, а у посебној глави XIV – Престанак потребе за радом службеника (чл. 165–169) – утврђују се случајеви када службеници могу да дођу у ситуацију да буду нераспоређени, као и које су одредбе иновиране последњим изменама и допунама Закона (објављеним у „Сл. гласнику РС” број 95/2018). Дакле, овде се не ради о случајевима „редовног” престанка радног односа споразумом или отказом који даје запослени односно послодавац или по сили закона, већ о случајевима када се, због околности које не зависе потпуно од њега, утврди да је службеник нераспоређен, када се активирају посебне одредбе Закона, што ће бити детаљније образложено у наставку. 1. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЛУЖБЕНИК ПОСТАЈЕ НЕРАСПОРЕЂЕН Према одредбама члана 165. Закона, службеник на извршилачком радном месту, који је запослен на неодређено време, стиче статус запосленог за чијим је радом престала потреба ако: – због укидања органа управе јединице локалне самоуправе, – због промене надлежности јединице локалне самоуправе, – због промене послова који се обављају у органу управе, служби или организацији локалне самоуправе која је основана за обављање послова управе, –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In