Права запослених у случају стечаја послодавца – објашњење Министарства за рад, борачка и социјална питања

Аутор чланка
Министарство за рад, борачка и социјална питања дало је објашњење које се односи на права запослених којима престаје радни однос независно од њихове воље или воље послодавца, због престанка рада послодавца. У ситуацији када запосленом престаје радни однос независно од његове воље или воље послодавца, због престанка рада послодавца, у складу са одредбом чл. 176. ст. 1. т. 5. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), Министарство рада указује на то да су могућа два начина престанка послодавца – привредног друштва, и то: – ликвидација привредног друштва, која се спроводи у ситуацији када привредни субјект има довољно финансијских средстава за покриће свих својих финансијских обавеза и сам поступак ликвидације је под контролом чланова – оснивача привредног друштва, који сами одређују ликвидационог управника, при чему се потраживања пријављују ликвидационом управнику, а поступак ликвидације је уређен члановима 524–548. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018); – стечај привредног друштва, који се спроводи када имовина привредног друштва није довољна за намирење свих потраживања поверилаца, при чему стечајни поступак спроводи надлежни привредни суд, сви запослени имају могућност да пријаве потраживање у законом предвиђеном року, а поступак стечаја је уређен Законом о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018). Да би запослени остварили право у стечајном поступку, потребно је да пријаве потраживање за неисплаћене зараде, накнаде зараде, накнаде штете и отпремнине због одласка у пензију, у складу са чланом 125. Закона о раду, и то надлежном привредном суду (стечајном суду) у року који је регулисан чланом 70. став 1. тачка 5. Закона о стечају и који не може бити краћи од 30 дана од дана доношења решења којим се отвара стечајни поступак. Када надлежни суд донесе решење којим су призната потраживања запосленог (потраживања за неисплаћене зараде или накнаде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In