Правна (не)сигурност начела ne bis in idem кроз праксу Европског суда за људска права

Аутор чланка
Правни аспект начела ne bis in idem анализиран је кроз три различите, али за међународну и домаћу праксу значајне пресуде Европског суда за људска права, које се с једне стране баве сврхом и значајем начела ne bis in idem кроз успостављање прецизних смерница, док с друге стране дају одговоре на питања спречавања „двоструке кажњивости”. Разматрањем карактеристичних пресуда испитује се њихов утицај на домаће право и рад правосудних органа у Републици Србији.   Ако се пође од уставног регулисања општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора, који су део унутрашњег правног поретка Републике Србије, са могућношћу непосредне примене, и којима је дат примат у односу на право Србије, утврђује се да је чланом 18. став 3. Устава Републике Србије прописано да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење. У члану 34. став 4. Устава Републике Србије прописано је начело ne bis in idem које гласи: Нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку. Истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Наведено начело прописано је и одредбом члана 4. Законика о кривичном поступку, који гласи: Нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен. Правноснажна судска одлука не може бити измењена на штету окривљеног. Међународно право о људским правима извршило је утицај на кривичнопроцесно право, као и на материјалноправо, кроз Европску конвенцију о заштити људских права и основних


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти