Правни лекови приговор и жалба по важећем Закону о извршењу и обезбеђењу – да ли су најзад пронађена права решења за њихову употребу –

Аутор чланка
Аутор указује на најбитније новине које се односе на режим редовних правних лекова у Закону о извршењу и обезбеђењу (приговор и жалба) који, по мишљењу аутора, има одлучујући утицај на остваривање основног законског начела о хитном поступању свих учесника у поступцима извршења и обезбеђења. View Fullscreen Правни лекови приговор и жалба по важећем Закону о извршењу и обезбеђењу – да 13 ГР А Ђ АНСК О ПР АВО LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. ли су најзад пронађена права решења за њихову употребу Аутор указује на најбитније новине које се односе на режим редовних правних лекова у Закону о извршењу и обезбеђењу (приговор и жалба) који, по мишљењу аутора, има одлучујући утицај на остваривање основног законског начела о хитном поступању свих учесника у поступцима извршења и обезбеђења. Уводни део З ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ Вукашин Ристић, адвокат у Београду акон о извршењу и обезбеђењу донет је 2015. године и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење и 113/2017. Последње изменеи допуне овог закона извршене су Законом о изменама и допунама ЗИО-а на 26. 7. 2019. године, а објављене су у истом гласилу, у бр. 54/2019. Новелирани закон примењује се почев од 1. јануара 2020. године. Принудно извршење у грађанскоправној области није било законом уређено у бившој заједничкој држави, већ су се на целој њеној територији све до доношења првог савезног Закона о извршном поступку 1978. године примењивала правна правила предратног права. Овај закон, као савезни пропис, примењивале су републике чланице заједничке државе све до раздвајања у посебне суверене државе, а извесно време и након тога, као правна правила тог закона. Убрзо су раздружене чланице и у овој области донеле своје посебне законе о извршењу и обезбеђењу, преузимајући бројна правила ранијег савезног закона. Савезна Република Југославија, у чијем су саставу биле Република


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In