Правни лекови у извршном поступку

Аутор чланка
Закон о извршењу и обезбеђењу уводи читав дијапазон правних лекова и правних средстава који стоје на располагању странкама, при чему ће овде посебно бити речи о жалби и приговору. ОПШТИ ОСВРТ Прокламујући право на једнаку заштиту права и на правно средство, Устав Републике Србије прописује да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу. Ова уставна норма се, дакле, односи на обавезу постојања редовног правног лека против одлука којима се одлучује о нечијем праву, обавези или на закону заснованом интересу, без обзира на то у којој врсти правног поступка је донета та одлука (управном, парничном, ванпарничном, кривичном, извршном…). Чињеница да је право на жалбу, односно право на редовни правни лек прописано на нивоу уставне норме, довољно говори о значају тог права, па га није потребно посебно назначавати. С обзиром на то да представља законом уређен правни поступак, и извршни поступак свакако познаје право на редовни правни лек. Тако Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење), као закон којим се уређује поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), имплементирајући претходно поменуте уставне норме, прописује да су правни лекови у извршном поступку жалба и приговор. Овде треба напоменути да је Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – УС, 55/14 и 139/14), који је престао да важи 1. јула 2016. године, као редовни правни лек познавао само приговор, али не и жалбу. Из наведеног разлога биле су учестале критике овог закона да се њиме ускраћује уставно право на жалбу. Иако на први поглед наведена критика делује потпуно оправдано, ипак се не може рећи да је поменути закон странкама


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In