Правни посао компензације у условима блокаде рачуна учесника није ништав – правна схватања Врховног касационог суда и Привредног апелационог суда

Аутор чланка
Ауторка се овом приликом бави значајним правним схватањима Врховног касационог суда и Привредног апелационог суда, која могу бити од утицаја на  пословање привредних субјеката. Правно схватање о ништавости правног посла компензације у условима блокаде рачуна учесника Последњих петнаест године, односно од почетка примене Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 3/2002, 5/2003, „Сл. гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006, 111/09 – др. закон и 31/2011), у нашој правној пракси присутно је становиште, укључујући и више мишљења Министарства финансија, да правна лица и предузетници који су у блокади не могу да измирују међусобне доспеле новчане обавезе компензацијом. Овакво схватање заснивало се на тумачењу одредаба члана 46. став 3. Закона о платном промету, који је био у примени до 1 октобра 2015. године, односно од почетка примене Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/2014). Одредбама члана 46. став 3. Закона о платном промету било је прописано да правна и физичка лица која обављају делатност, међусобне новчане обавезе не могу да измирују уговарањем промене повериоца односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија,  приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу са Законом, ако су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески поступак. Престанком примене Закона о платном промету 1. октобра 2015. године, материја измиривања новчаних обавеза заменом дужника односно повериоца у одређеном облигационом односу, компензацијом и на други начин у складу са законом, у условима блокаде рачуна, уређена је Законом о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС”, број 68/2015 – у даљем тексту: Закон о обављању плаћања). Овај закон је у члану 5. став 1. прописао да правна лица и предузетници међусобне новчане обавезе могу да измирују и уговарањем промене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In