Право на инвалидску пензију

Аутор чланка
За стицање права на инвалидску пензију потребно је утврдити испуњеност два услова: инвалидност и навршен потребан стаж осигурања. У тексту који следи видећемо да се у случају инвалидности која је последица повреде на раду и професионалне болести, остварују права у већем обиму и то независно од дужине стажа осигурања, док се стаж осигурања под повољнијим условима примењује у случају млађих осигураника   Право на инвалидску пензију представља значајно основно право у систему пензијског и инвалидског осигурања. Као и друга права из пензијског и инвалидског осигурања, и ово право је уређено Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РСˮ, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14, у даљем тексту: Закон), као и подзаконским актима. Овде ћемо се бавити условима за стицање права на инвалидску пензију. Са становишта услова за стицање права на инвалидску пензију, новине, које су утврђене Законом о изменама и допунама о пензијском и инвалидском осигурању из прошле године, који је објављен у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 75/14 (у даљем тексту: Измене из 2014. године), који се примењује од 1. јануара 2015. године, нису утицале на услове за стицање права на инвалидску пензију. Услови за инвалидску пензију У погледу услова за стицање права на инвалидску пензију, битно је истаћи да је неопходно да на страни осигураника буду испуњена два услова. Први услов се односи на постојање инвалидности, а други услов је потребна дужина стажа, с тим што за остваривање права на инвалидску пензију, морају бити испуњена оба услова, а посебно ћемо анализирати сваки од њих. Први услов – утврђена инвалидност код осигураника Појам инвалидности дефинисан је чланом 21. Закона, којим је утврђено да инвалидност постоји кад код осигураника настане потпуни губитак радне способности, односно кад код професионалног војног лица


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In