Право на отпремнину у складу са чланом 158. Закона о раду кроз судску праксу

Аутор чланка
Отпремнина представља један од најпрепознатљивијих института радног права, тако да су у наставку издвојени новији примери из судске праксе који се односе на наведено право запослених. Покретање поступка ликвидације над привредним друштвом не искључује право запосленог чији је радни однос престао на остваривање права на отпремнину. Из образложења: Према одредби члана 158. ставови 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017), послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу одредбе члана 179. став 5. тачка 1) овог закона, запосленом исплати отпремнину у складу са овим чланом. Одредбом члана 175. став 1. тачка 4) Закона о раду прописано је да радни однос престаје отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог. У конкретном случају над туженим је покренут поступак ликвидације привредног друштва, па је ликвидациони управник отказао Уговор о раду, овде тужиоцу, Решењем број 10 од 30. 1. 2017. године због отпочињања поступак ликвидације над туженим. Тужилац тужбом тражи исплaту износа од 80.617,44 динара на име отпремнине, а првостепени суд тужбени захтев одбија као неоснован, са образложењем да радни однос тужиоцу није престао као технолошки вишак, па му и не припада право на исплату отпремнине из члана 158. став 1. Закона о раду. Међутим, првостепени суд није дао разлоге о битним чињеницама, нити је правилно применио материјално право када је донео ожалбену одлуку. Првостепени суд не даје јасно образложење из ког разлога је тужиоцу отказан уговор о раду, као и да ли ти разлози за отказ уговора о раду имају за последицу остварење права на отпремнину, с обзиром на то да ликвидација представља поступак престанка привредног субјеката у ситуацији када се намирују сви ликвидациони повериоци у потпуности. Привредни субјект престаје да постоји тек када се сви повериоци намире и поступак ликвидације оконча. Покретање и вођење поступка ликвидације нема за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In