Право на процесну камату кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Примена члана 279. Закона о облигационим односима анализирана је кроз примере из судске праксе привредних судова.     На износ обрачунате законске затезне камате не може да се обрачуна процесна камата све док главни дуг не буде плаћен.   Из образложења: Одредбом члана 279. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993) прописано је да на износ неисплаћене камате може да се захтева затезна камата само од дана кад је суду поднесен захтев за њену исплату. У конкретном случају, из самог постављеног тужбеног захтева не може јасно да се утврди који део тужбеног захтева се односи на главни дуг, а који на обрачунату законску затезну камату. Ова чињеница је битна за правилно пресуђење зато што докле год дужник новчаног потраживања не исплати износ који дугује из неког правног посла, односно не исплати износ на име главног дуга, камата која је на тај износ стечена по основу одредбе члана 277. став 1. Закона о облигационим односима, представља споредно потраживање. Тужилац може да изврши обрачун законске затезне камате за период доцње у плаћању главног дуга и да тако определи тужбени захтев, али то не мења правну природу законске затезне камате као споредног потраживања. На тако опредељен новчани износ, односно на износ обрачунате законске затезне камате не тече затезна камата, односно процесна камата. Процесна камата може да тече само на износ главног дуга, а не и на део износа који представља обрачунату камату. (Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 369/17 од 7. 12. 2017. године, укинута Решењем Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 126/18 од 17. 1. 2019)     Тужилац има право да захтева затезну камату на износ обрачунате затезне камате само од дана утужења.   Из образложења: Одредбом члана 279. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In