Право ухапшеног или лишеног слободе да без одлагања буде изведен пред судију или друго службено лице законом одређено да обавља судске функције

Аутор чланка
Ово питање обрађено је са аспекта Законика о кривичном поступку и члана 5. става 3. Европске конвенције о људским правима, а дата је и кратка анализа пресуде ЕСЉП Вренчев против Србије. УВОД У ставу 2. чл. 5. Закона о кривичном поступку[1] (ЗКП) реч је о моменту од кога почиње кривично гоњење, а у члану 7. о моменту од кога почиње кривични поступак. Из тога произлази да законодавац разликује кривични прогон који предузимају овлашћени тужиоци од судског кривичног поступка. Према тачки 1. члана 7. тужилачка истрага је део кривичног поступка у правом смислу речи иако у њој нема суда, осим инцидентно, кад судија за претходни поступак одлучује о људским правима окривљеног. Основна процесна претпоставка за заснивање процесноправног односа састоји се у постојању процесних субјеката, од којих је суд један од главних. Истражне радње јавног тужиоца представљају акте кривичног гоњења, а не кривичног (судског) поступка. Одредбе чл. 5. и 7. морале су да истакну разлику између судског кривичног поступка и несудског претходног кривичног поступка. И један и други поступак су делови јединственог кривичног поступка, али се ти делови разликују. Судски поступак је кривични поступак у правом или ужем смислу, док су предистражни поступак и истрага кривични поступци у неправом или ширем смислу.  Почетак кривичног поступка у ужем смислу мора да буде условљен одлуком суда којом утврђује постојање услова за вођење кривичног поступка против одређеног лица. Та одлука је у општем кривичном поступку решење о потврђивању оптужнице (члан 341. ЗКП-а), а у скраћеном поступку наредба о одређивању главног претреса (члан 504. ЗКП-а). Све што претходи овим одлукама само су акти кривичног гоњења, а не процесне радње судског кривичног поступка. Наша земља ратификовала је Европску конвенцију о људским правима 26. децембра 2003, али она правно делује од 3. марта 2004.[2] године. Према Уставу Републике Србије[3] и према одредби чл. 194, „потврђени међународни уговори и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти