Право запосленог на накнаду трошкова

Аутор чланка

Када ради, поред зараде, запослени има право и на накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом. По правилу, ови трошкови се накнађују када настану, тако да се у текућем месецу исплаћују као аконтација, а по истеку месеца запoсленом се исплаћује пун износ настaлих трошкова, у складу са законом. Као што можемо видети из текста који следи, прецизно регулисање висине и начина накнађивања ових трошкова регулуше се актима послодавца или уговором о раду

Према одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), запослени за свој рад и време проведено на раду има право на зараду, а када одсуствује са рада по неком од основа утврђених законом, има право на накнаду зараде. Када ради, поред зараде, запослени има право и на накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом. По правилу, ови трошкови се накнађују када настану, тако да се у текућем месецу исплаћују као аконтација, а по истеку месеца запoсленом се исплаћује пун износ настaлих трошкова, у складу са Законом.

Чланом 118. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду трошкова у складу са општим актом (колективни уговор или правилник о раду) и уговором о раду, и то за:

1) долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз;

2) време проведено на службеном путу у земљи;

3) време проведено на службеном путу у иностранству;

4) смештај и исхрану за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде;

5) исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин;


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме