Право запосленог на накнаду трошкова

Аутор чланка
Када ради, поред зараде, запослени има право и на накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом. По правилу, ови трошкови се накнађују када настану, тако да се у текућем месецу исплаћују као аконтација, а по истеку месеца запoсленом се исплаћује пун износ настaлих трошкова, у складу са законом. Као што можемо видети из текста који следи, прецизно регулисање висине и начина накнађивања ових трошкова регулуше се актима послодавца или уговором о раду Према одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), запослени за свој рад и време проведено на раду има право на зараду, а када одсуствује са рада по неком од основа утврђених законом, има право на накнаду зараде. Када ради, поред зараде, запослени има право и на накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом. По правилу, ови трошкови се накнађују када настану, тако да се у текућем месецу исплаћују као аконтација, а по истеку месеца запoсленом се исплаћује пун износ настaлих трошкова, у складу са Законом. Чланом 118. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду трошкова у складу са општим актом (колективни уговор или правилник о раду) и уговором о раду, и то за: 1) долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз; 2) време проведено на службеном путу у земљи; 3) време проведено на службеном путу у иностранству; 4) смештај и исхрану за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде; 5) исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин; 6) регрес за коришћење годишњег одмора. Како је чланом 105. ст. 3. Закона о раду утврђено да се под зарадом сматрају сва примања из радног односа, осим примања из члана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In