Право запосленог на признавање трошкова превоза на службеном путовању – НОВО –

Аутор чланка
Накнада трошкова превоза на службеном путовању није детаљно регулисана Законом о раду, па је у том смислу веома значајно да се ово питање уреди општим актом послодавца, тако да овај текст представља и смерницу за регулисање наведеног питања.

 

Према члану 118. став 1. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за време проведено на службеном путу у земљи или иностранству, тј. на накнаду следећих трошкова:

1) дневница за службено путовање,

2) накнада трошкова смештаја на службеном путу и

3) накнада трошкова превоза на службеном путу.

Овде ће детаљније бити говора о надокнади трошкова превоза на службеном путовању, а они се неизоставно појављују јер се, према дефиницији, службеним путовањем сматра путовање ван места редовног рада запосленог ради извршења одређеног посла по налогу овлашћеног лица. Закон о раду није ближе регулисао поступак упућивања запосленог на службено путовање и обрачунавања обављеног службеног путовања у земљи. Стога је неопходно да се општим актом послодавца детаљно пропише ова материја. При томе треба поменути да и Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РСˮ, број 98/2007, 84/2014 и 84/2015) регулише ову материју, па иако је она обавезујућа само за запослене у државним органима, због непостојања других прописа који би регулисали ово питање, правна лица и предузетници својим општим актом такође могу да примене решења из ове уредбе.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ

Накнада трошкова за време проведено на службеном путовању у земљи и иностранству обухвата:

дневнице,

– трошкова смештаја,

– путне трошкове.

Запосленом који је упућен на службено путовање, путни трошкови превоза признају се:

1) у целини према приложеном рачуну, односно у висини стварних трошкова превоза према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају (аутобуска карта, карта за авион или за воз и сл.), односно

2) за коришћење сопственог аутомобила – под условима и на (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме