Предности и мане новог Закона о заштити узбуњивача

Аутор чланка
Новодонети Закон о заштити узбуњивача, по први пут, уводи права запослених који укажу на повреду јавног интереса, а та повреда јавног интереса овога пута конкретно је и одређена. Истовремено, ова права представљају и обавезу послодавца, која је санкционисана прекршајним одредбама. Напослетку, овај закон представља и пример зашто сваки закон мора имати свој концепт   Према једној правној дефиницији, узбуњивање подразумева „обелодањивање лошег управљања, корупције, незаконитих радњи или других неправилности, јавности или овлашћеним лицима, које обично чине запослени у органима власти или предузећу”. У питању су запослени у органима власти (на пример, ветеринарској инспекцији) или предузећу, који укажу да је у том органу или предузећу дошло до предузимања кривичних дела у јавном интересу (на пример, неплаћање пореза, давања мита, угрожавања животне околине) или прекорачења дискреционих овлашћења. По правилу, до ових сазнања дошло се испуњавањем радних дужности, а њиховим јавним објављивањем запослени могу трпети штетне последице на радном месту (отказ уговора о раду, смањење зарада и сл.). Народна скупштина донела је Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РСˮ, бр. 128/2014, у даљем тексту: ЗЗУ), који ступа на снагу 5. јуна 2015. године. ЗЗУ, у члану 2, дефинише појам узбуњивања, односно ко су узбуњивачи. У том смислу, узбуњивање јесте откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Узбуњивач је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву.  Надаље, у овом члану су дате дефиниције других појмова – послодавац, одговорно лице, радно ангажовање, овлашћени орган и штетна радња (према узбуњивачу).   Теоријска питања на која закон мора дати одговор Сваки закон мора имати своје теоријско


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In