Предузетнички кредити

Аутор чланка
За банке у Србији, предузетници су исто што и правна лица, те зато постоји тачно одређен систем анализе профитабилности посла, као и процедура за одобравање кредита   Под појмом предузетника, у свакодневном говору, често подразумевамо марљиву особу која поседује одређене способности да створи нешто ново или да одређени посао учини бољим. Такво схватање није далеко ни од правне дефиниције предузетника која каже да је то физичко лице регистровано да обавља одређену привредну делатност у циљу стицања прихода, односно добити. Дакле, предузетник је један од два могућа облика регистровања за обављање привредне делатности. Други облик јесте привредно друштво или предузеће. Овде ћемо укратко дати разлике између ова два привредна субјекта ради даљег разумевања одређених различитости у њиховом кредитирању од стране пословних банака.   Предузетник је, дакле, физичко лице које је на своје име регистровало радњу за обављање одређене пословне делатности и чији приход, односно профит, убире само за себе, тј. за „свој џеп”. Као што не дели профит, тако не дели ни своје обавезе, па за њих гарантује целокупном својом имовином. У пракси то значи да у случају да повериоци покрену поступак принудне наплате, предузетнику може бити конфискована и она имовина која се води на лично име, те продата за намирење обавеза. Предузетнике је могуће поделити на „паушалце” (месечни порез плаћају у фиксном износу, годишњи приход од промета добара и услуга не прелази им шест милиона динара и нису у обавези да воде пословне књиге) и на оне који плаћају порез у зависности од прихода, као и на оне који су обухваћени системом ПДВ-а и оне који то нису. Управо су ове разлике од велике важности за банке будући да оне на темељу различитих категорија предузетника формирају и различите понуде позајмица. Међу осталим предностима отварања предузетничке радње издвајају се бржа регистрација, могућност плаћања паушалног пореза, затим могућност обављања делатности без обавезе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти