Преглед измена у Закону о облигационим односима – НОВО –

Аутор чланка
Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 18/2020 од 3. 3. 2020. године, а ступио је на снагу 11. 3. 2020. године.  Закон о облигационим односима измењен је како би се његова решења ускладила са променама које су се догодиле у правном систему Републике Србије, а последица су прописивања строжих форми за уговоре о промету непокретности, као и увођења јавнобележничке делатности. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО 20 Преглед измена у Закону о облигационим односима Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 18/2020 од 3. 3. 2020. године, а ступио је на снагу 11. 3. 2020. године. З ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ Редакција акон о облигационим односима измењен је како би се његова решења ускладила са променама које су се догодиле у правном систему Републике Србије, а последица су прописивања строжих форми за уговоре о промету непокретности, као и увођења јавнобележничке делатности. У члану 29. Закона о облигационим односима, који се односи на дозволе и одобрења,додат је нови став 3, који гласи: „Али, кад се сагласност даје за закључење уговора за који је прописан облик јавно потврђене (солемнизоване) исправе или јавнобележничког записа, довољно је да потпис даваоца сагласности буде оверен.” Овом изменом омогућено је да, када је за главни уговор предвиђена форма јавно потврђене – солемнизоване исправе (нпр. уговор о продаји непокретности) или јавнобележнич- ког записа (уговор о хипотеци који садржи изричиту изјаву обавезаног лица да на основу тог уговора, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно може да се спроведе принудно извршење), сагласност трећег лица за закључење тог уговора не мора да буде дата у форми јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе, односно у форми јавнобележничког записа, већ је довољно да потпис даваоца сагласности буде оверен (легализован)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In