Преглед новина у Закону о пензијском и инвалидском осигурању

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 73/2018 од 29. 9. 2018. године, ступио је на снагу 30. 9 2018. године, а један број чланова почиње да се примењује 1. 1. 2019. године, што ће у тексту посебно бити назначено.   У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – УС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014 – у даљем тексту: Закон) извршене су следеће битније измене и допуне:  ПРЕЦИЗИРАЊЕ ЗНАЧЕЊА РЕЧИ „РАДˮ ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА Према члану 12. став 1. тачка 2) Закона, осигураници самосталних делатности јесу и лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава, у складу са Законом, који у њима раде, без обзира на то да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач односно члан. Према иновираном ставу 2. у овом члану, радом оснивача, односно чланова друштва сматра се и представљање и заступање привредних друштава од стране њихових оснивача односно чланова на основу уписа у регистар надлежне организације. Промена у овом ставу састоји се у брисању одређења да се радом сматра „и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава”. На наведени начин ова норма усаглашава се са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15). УВОДЕ СЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПРИЛИКОМ УКЉУЧИВАЊА У ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ У Закону је иновиран члан 15. који регулише укључивање у обавезно осигурање. Према основном решењу из става 1, лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона могу да се укључе у обавезно осигурање и обезбеде права из овог осигурања. Иновирањем става 3. и новим ставом 4. у поменутом члану прецизиране


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти