Прекршајна кривица као обележје прекршајног дела

Аутор чланка
Према претходно важећим законима који су покривали ову материју, за постојање прекршаја није било важно утврдити постојање кривице. У новом закону о прекршајима то више није случај   Ако погледамо одређење прекршаја у важећем Закону о прекршајима видећемо да је прекршајна кривица његово опште обележје, а да кривица, тј. однос учиниоца (прекршаја) према прекршајној радњи односно прекршајном делу, може бити умишљајан или нехатан. Наиме, прекршај је противправна скривљено извршена радња (која је прописом надлежног органа одређена као прекршај), док прекршаја нема уколико је искључена противправност или кривица иако постоје сва битна обележја прекршаја (чланови 2. и 19). Раније то није био случај јер су претходно важећи Закон о прекршајима као и Закон о прекршајима којима се повређују савезни прописи одређивали да је прекршај повреда јавног поретка утврђена законом или другим прописима за коју су предвиђене прекршајне казне и заштитне мере. Дакле, општи појам прекршаја тада није обухватао и прекршајну кривицу, то јест одговорност. То, међутим, не значи да није било потребе бавити се питањем кривице зато што би рецимо, као и сада, за прекршај био довољан нехат, јер је и код неких нехатно извршених прекршаја нехат потребно утврдити и у одлуци га образложити. И раније су постојала, као што и сада постоје, прекршајна дела која су у свом одређењу (које је у одредбама датог закона или другог прописа) имала истакнут неки од облика виности (нехат и умишљај). То су, на пример, следећи прекршаји: 1) избегавање пријављивања или одјављивања пребивалишта или боравишта, односно промене адресе стана, односно боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу када је то законом предвиђено или давање неистинитих података у намери да се избегне евидентирање, из члана 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник СРС”, број 42/77, 25/89, „Службени гласник РС”, број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05); 2) неприлагођена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In